Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  
  ·  4 months ago  ·  

Publish0x może być możliwy, ale to tylko koncept. Bo samo rozwiązanie nie umożliwia tego i trzeba zrobić wszystko od zera.

Mastodon ma API, z którego możemy wyciągnąć tagi + wpis. Nazwę tematu sami ogarnąć


Posted from https://blurtlatam.intinte.org