MyDailyFlower - Sunday Rose📷🌼🌹🌺

in mydailyflower •  3 months ago 

Good Afternoon Blurtters,
Today I would like to share with you five photos of beautiful Rose flowers. I found these beautiful Rosei flowers were planted in a small gardenwhich is located in Karang Joang Sub-district, North Balikpapan District, Balikpapan City, East Kalimantan Province, Indonesia. Photos taken using the camera of Sony Smartphone.
DSC_7097.JPG

DSC_7098 - Copy.JPG

DSC_7098.JPG

DSC_7099.JPG

DSC_7100.JPG

You Are Welcome To Take Part In MyDailyFlower Photo Challenge
No Rewards Just For Fun

The Rules:

My Daily Flowers By Day:
@ Monday Frangipani / @ Adenium Obesum 🌼
@ Tuesday Allamanda
@ Wednesday Hibiscus
@ Thursday Bougainvillea
@ Friday Asoka / Ixora
@ Saturday Canna
@ Sunday Rose
🌹

Thanks For Coming By
Regards,
@bendotri

DSC_7097 - Copy.JPG

Mawar atanapi ros mangrupikeun pepelakan herbaceous, tangkalna thorny, kembangna bau sareng warnana éndah, diwangun ku daun kembang anu disusun; ngawengku ratusan spésiés, tumuwuh nangtung atawa nanjak, batang anu cucuk, kembangna warna-warni, kayaning beureum, bodas, pink, beureum poék, sarta bau alus. Mawar liar diwangun ku leuwih ti 100 spésiés, lolobana tumuwuh di belahan kalér, nu tiis. Spésiés mawar umumna mangrupa semak duri atawa tutuwuhan panjat anu jangkungna bisa ngahontal 2 nepi ka 5 méter. Sanajan langka, jangkungna mawar anu rambatan dina tutuwuhan lianna bisa ngahontal 20 méter.

Seuseueurna spésiés gaduh daun anu panjangna antara 5-15 cm sareng dua sabalikna (pinnate). Daun majemuk anu unggal petiolena diwangun ku sakurang-kurangna 3 atawa 5 nepi ka 9 atawa 13 leaflet jeung daun pangrojong (stipules) anu lonjong, tulang pinnately, tepi kalawan ridges, tapered dina ujung daun jeung spiny dina batang deukeut taneuh. Mawar sanés pepelakan tropis, kalolobaan spésiés luruh daunna lengkep sareng ngan sababaraha spésiés di Asia Tenggara anu salawasna héjo sapanjang taun.

Kembangna diwangun ku 5 kelopak iwal Rosa sericea anu ngan ukur 4 kelopak. Diantara warna anu dipiboga ku mawar nyaéta bodas, pink, koneng sareng biru dina sababaraha spésiés. Ovarium aya di handapeun corolla sareng kelopak.

Kembang ngahasilkeun buah agrégat (ngamekarkeun tina hiji kembang jeung loba pistils) disebut rose hips. Unggal putik tumuwuh jadi buah tunggal (achene), sedengkeun hiji kumpulan buah dibungkus dina daging buah di luar. Spésiés kalayan kembang kabuka lega leuwih gampang narik lebah atawa serangga lianna nu mantuan dina pembuahan sahingga condong ngahasilkeun leuwih buah. Kembangan mawar ngahasilkeun kembang anu daun makuta ditutup pageuh, nyieun pembuahan hésé. Sababaraha mawar beureum sareng sababaraha pengecualian sapertos Rosa pimpinellifolia anu ngahasilkeun buah wungu dugi ka hideung.

Dina sababaraha spésiés sapertos Rosa canina sareng Rosa rugosa ngahasilkeun buah ros hips anu beunghar pisan vitamin C, bahkan diantara sumber vitamin C alami anu paling beunghar. Buah rose hips dipikaresep ku manuk dahar buah nu mantuan bubarkeun siki ros sapanjang kalawan excretas. Sababaraha jinis manuk sapertos finches ogé ngadahar siki ros.

Sacara umum, mawar boga cucuk anu bentukna kawas kait anu dijadikeun gagang nalika naek tutuwuhan lianna. Sababaraha spésiés nu tumuwuh liar dina taneuh keusik di wewengkon basisir kayaning Rosa rugosa jeung Rosa pimpinellifolia diadaptasi kana lempeng, spines kawas jarum nu bisa ngawula ka ngurangan karuksakan sato, bubu keusik ditiup angin jeung ngajaga akar tina erosi. Sanaos ditangtayungan ku cucuk, kijang teu weléh sieun sareng sering ngaruksak mawar. Sababaraha spésiés mawar gaduh duri anu henteu dikembangkeun sareng henteu seukeut.

Mawar atau ros adalah tumbuhan perdu, pohonnya berduri, bunganya berbau wangi dan berwarna indah, terdiri atas daun bunga yang bersusun; meliputi ratusan jenis, tumbuh tegak atau memanjat, batangnya berduri, bunganya beraneka warna, seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih, kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2 sampai 5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter.

Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjangnya antara 5–15 cm dengan dua-dua berlawanan (pinnate). Daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun dan daun penumpu (stipula) berbentuk lonjong, pertulangan menyirip, tepi tepi beringgit, meruncing pada ujung daun dan berduri pada batang yang dekat ke tanah. Mawar sebetulnya bukan tanaman tropis, sebagian besar spesies merontokkan seluruh daunnya dan hanya beberapa spesies yang ada di Asia Tenggara yang selalu berdaun hijau sepanjang tahun.

Bunganya terdiri dari 5 helai daun mahkota dengan perkecualian Rosa sericea yang hanya memiliki 4 helai daun mahkota. Di antara warna yang dimiliki oleh mawar adalah putih, merah muda, kuning dan biru pada beberapa spesies. Ovari berada di bagian bawah daun mahkota dan daun kelopak.

Bunga menghasilkan buah agregat (berkembang dari satu bunga dengan banyak putik) yang disebut rose hips. Masing-masing putik berkembang menjadi satu buah tunggal (achene), sedangkan kumpulan buah tunggal dibungkus daging buah pada bagian luar. Spesies dengan bunga yang terbuka lebar lebih mengundang kedatangan lebah atau serangga lain yang membantu penyerbukan sehingga cenderung menghasilkan lebih banyak buah. Mawar hasil pemuliaan menghasilkan bunga yang daun mahkotanya menutup rapat sehingga menyulitkan penyerbukan. Sebagian buah mawar berwarna merah dengan beberapa perkecualian seperti Rosa pimpinellifolia yang menghasilkan buah berwarna ungu gelap hingga hitam.

Pada beberapa spesies seperti Rosa canina dan Rosa rugosa menghasilkan buah rose hips yang sangat kaya dengan vitamin C bahkan termasuk di antara sumber vitamin C alami yang paling kaya. Buah rose hips disukai burung pemakan buah yang membantu penyebaran biji mawar bersama kotoran yang dikeluarkan. Beberapa jenis burung seperti burung Finch juga memakan biji-biji mawar.

Pada umumnya mawar memiliki duri berbentuk seperti pengait yang berfungsi sebagai pegangan sewaktu memanjat tumbuhan lain. Beberapa spesies yang tumbuh liar di tanah berpasir di daerah pantai seperti Rosa rugosa dan Rosa pimpinellifolia beradaptasi dengan duri lurus seperti jarum yang mungkin berfungsi untuk mengurangi kerusakan akibat dimakan binatang, menahan pasir yang diterbangkan angin dan melindungi akar dari erosi. Walaupun sudah dilindungi duri, rusa kelihatannya tidak takut dan sering merusak tanaman mawar. Beberapa spesies mawar mempunyai duri yang tidak berkembang dan tidak tajam.

Mawar utawa ros minangka tanduran herbaceous, wit eri, kembang mambu apik lan werna sing apik, dumadi saka godhong kembang sing disusun; kalebu atusan spesies, tuwuh jejeg utawa menek, gagang eri, kembange warna-warni, kayata abang, putih, jambon, abang peteng, lan ambune apik. Mawar liar kalebu luwih saka 100 spesies, umume tuwuh ing belahan bumi sisih lor, sing kelangan. Spesies mawar umume minangka semak duri utawa tanduran menek sing dhuwure bisa tekan 2 nganti 5 meter. Sanajan arang banget, dhuwuré mawar sing nyebar ing tanduran liya bisa nganti 20 meter.

Umume spesies duwe godhong sing dawane antara 5-15 cm karo loro sing ngelawan (pinnate). Godhong majemuk sing saben petiole paling sethithik 3 utawa 5 nganti 9 utawa 13 leaflet lan godhong panyengkuyung (stipules) sing oval, balung pinnately, pinggiran karo ridges, tapered ing pucuk godhong lan spiny ing gagang cedhak lemah. Mawar dudu tanduran tropis, umume spesies ngeculake godhonge lan mung sawetara spesies ing Asia Tenggara sing tansah ijo ing saindhenging taun.

Kembang kasebut dumadi saka 5 kelopak kajaba Rosa sericea sing mung duwe 4 kelopak. Antarane warna sing diduweni mawar yaiku putih, jambon, kuning lan biru ing sawetara spesies. Ovarium ana ing sisih ngisor corolla lan kelopak.

Kembang ngasilake woh agregat (ngembang saka siji kembang kanthi akeh pistil) sing diarani rose hips. Saben putik berkembang dadi woh siji (achene), dene koleksi woh siji dibungkus daging buah ing njaba. Spesies kanthi kembang sing mbukak lebar luwih cenderung narik tawon utawa serangga liyane sing mbantu penyerbukan lan luwih akeh ngasilake woh. Mawar breeding ngasilake kembang sing godhong makutha ditutup rapet, nggawe polinasi angel. Sawetara mawar abang kanthi sawetara pengecualian kayata Rosa pimpinellifolia sing ngasilake woh ungu nganti ireng.

Ing sawetara spesies kayata Rosa canina lan Rosa rugosa ngasilake woh rose hips sing sugih banget ing vitamin C, sanajan ing antarane sumber vitamin C sing paling sugih. Woh rose hips disenengi dening manuk mangan woh sing mbantu nyebarake wiji mawar bebarengan karo excreta. Sawetara jinis manuk kayata finch uga mangan wiji mawar.
Umume kembang mawar duwe eri sing bentuke kaya pancing sing dadi gagang nalika menek tanduran liya. Sawetara spesies sing tuwuh liar ing lemah berpasir ing wilayah pesisir kayata Rosa rugosa lan Rosa pimpinellifolia diadaptasi menyang duri lurus kaya jarum sing bisa nyuda karusakan kewan, njebak wedhi sing ditiup angin lan nglindhungi oyod saka erosi. Sanadyan dilindhungi eri, kancil ora wedi lan kerep ngrusak kembang mawar. Sawetara spesies mawar duwe duri sing ora dikembangake lan ora landhep.

A rose is either a woody perennial flowering plant of the genus Rosa, in the family Rosaceae, or the flower it bears. There are over three hundred species and tens of thousands of cultivars. They form a group of plants that can be erect shrubs, climbing, or trailing, with stems that are often armed with sharp prickles. Their flowers vary in size and shape and are usually large and showy, in colors ranging from white through yellows and reds. Most species are native to Asia, with smaller numbers native to Europe, North America, and northwestern Africa. Species, cultivars and hybrids are all widely grown for their beauty and often are fragrant. Roses have acquired cultural significance in many societies. Rose plants range in size from compact, miniature roses, to climbers that can reach seven meters in height. Different species hybridize easily, and this has been used in the development of the wide range of garden roses.

The leaves are borne alternately on the stem. In most species they are 5 to 15 centimeters (2.0 to 5.9 in) long, pinnate, with (3–) 5–9 (–13) leaflets and basal stipules; the leaflets usually have a serrated margin, and often a few small prickles on the underside of the stem. Most roses are deciduous but a few (particularly from Southeast Asia) are evergreen or nearly so.

The flowers of most species have five petals, with the exception of Rosa sericea, which usually has only four. Each petal is divided into two distinct lobes and is usually white or pink, though in a few species yellow or red. Beneath the petals are five sepals (or in the case of some Rosa sericea, four). These may be long enough to be visible when viewed from above and appear as green points alternating with the rounded petals. There are multiple superior ovaries that develop into achenes. Roses are insect-pollinated in nature.

The aggregate fruit of the rose is a berry-like structure called a rose hip. Many of the domestic cultivars do not produce hips, as the flowers are so tightly petalled that they do not provide access for pollination. The hips of most species are red, but a few (e.g. Rosa pimpinellifolia) have dark purple to black hips. Each hip comprises an outer fleshy layer, the hypanthium, which contains 5–160 "seeds" (technically dry single-seeded fruits called achenes) embedded in a matrix of fine, but stiff, hairs. Rose hips of some species, especially the dog rose (Rosa canina) and rugosa rose (Rosa rugosa), are very rich in vitamin C, among the richest sources of any plant. The hips are eaten by fruit-eating birds such as thrushes and waxwings, which then disperse the seeds in their droppings. Some birds, particularly finches, also eat the seeds.

The sharp growths along a rose stem, though commonly called "thorns", are technically prickles, outgrowths of the epidermis (the outer layer of tissue of the stem), unlike true thorns, which are modified stems. Rose prickles are typically sickle-shaped hooks, which aid the rose in hanging onto other vegetation when growing over it. Some species such as Rosa rugosa and Rosa pimpinellifolia have densely packed straight prickles, probably an adaptation to reduce browsing by animals, but also possibly an adaptation to trap wind-blown sand and so reduce erosion and protect their roots (both of these species grow naturally on coastal sand dunes). Despite the presence of prickles, roses are frequently browsed by deer. A few species of roses have only vestigial prickles that have no points.Posted from https://blurtlatam.intinte.org

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  
  ·  3 months ago  ·  


** Your post has been upvoted (2.45 %) **